HAIKU

“Quali dita toccheranno
in futuro
quei fiori rossi?”

(Matsuo Basho)

Painting by Matsuura Shiori

_____

Ryuichi Sakamoto – Amore Piano (Live ’89)